NMa stelt loodsgeldtarieven voor 2012 vast: 1,55 % omlaag

De loodsgeldtarieven   Loodsgeldtarieven De tarieven die verschuldigd zijn als gebruik wordt gemaakt van de diensten van een registerloods.  dalen in 2012 met 1,55 procent. De NMa stelt de tarieven lager vast dan de Nederlandse Loodsencorporatie (NLc) heeft voorgesteld. De NMa moet afwijken van het tariefvoorstel als blijkt dat het niet voldoet aan de eisen die de Loodsenwet  LoodsenwetDe wet van 7 juli 1988 waarmee regels zijn gesteld over de de wijze waarop loodsen hun werkzaamheden verrichten en hoe zij zich organiseren. Onderdeel van de Loodsenwet is de Wet markttoezicht registerloodsen waarmee de tariefregulering aan de NMa is opgedragen.  daaraan stelt. De NMa is van oordeel dat de NLc het aantal beschikbaarheidsuren  BeschikbaarheidsurenDe uren dat eeen registerloods thuis beschikbaar (oproepbaar) is in afwachting van zijn inzet voor een te loodsen schip  voor 2012 niet op juiste wijze heeft bepaald. De kosten van de teveel geraamde beschikbaarheidsuren zijn dan ook ten onrechte in het tariefvoorstel van de NLc opgenomen.

De NMa houdt bij het vaststellen van de tarieven voor 2012 rekening met een korting op de kosten van de overhead die ten onrechte in de loodsgeldtarieven 2010 is verwerkt en die dus in de tarieven voor 2012 verrekend wordt. Tegen het tariefbesluit   Tariefbesluit Volgens de Elektriciteitswet 1998 stelt de NMa jaarlijks de maximum transport- en aansluittarieven vast voor elke regionale netbeheerder elektriciteit. Jaarlijks dient de netbeheerder daartoe bij de NMa een voorstel in voor de tarieven voor het volgende jaar. De NMa beoordeelt dit tarievenvoorstel en stelt de definitieve maximum tarieven vast in een tarievenbesluit.   van de NMa staat bezwaar en beroep open.

Nieuw tariefbesluit loodsen 2010

Het nieuwe tarievenbesluit volgt op een uitspraak in december 2010 van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de loodsgeldtarieven 2010. Met deze uitspraak heeft het CBb het oorspronkelijke tariefbesluit vernietigd. De nieuw vastgestelde loodsgeldtarieven voor 2010 zijn iets hoger vastgesteld dan in het oorspronkelijke besluit. De tariefdaling is nu 1,9 procent ten opzichte van de tarieven over 2009, terwijl de NMa eerder een tariefdaling van 2,7 procent had bepaald.

De NMa houdt in het nieuwe tarievenbesluit vast aan haar eerdere oordeel dat in 2010 minder loodsuren nodig waren dan in voorgaande jaren om het scheepvaartaanbod op te kunnen vangen. Een teruggang in de vraag mag niet zonder meer afgewenteld worden op de afnemers. De registerloodsen hebben een monopoliepositie  MonopoliepositieDe situatie waarin een product of dienst door slechts één partij wordt aangeboden. Netbeheerders hebben een (natuurlijke) monopoliepositie.  ; er is dus geen sprake van concurrentie die de loodsen disciplineert. Het is de taak van de NMa om de loodsen scherp te houden en tot transparante en evenwichtige prijzen te komen.

De NMa kan na aanvullend onderzoek niet vaststellen dat de kosten van de overhead niet zouden voldoen aan de eisen van efficiëntie, productiviteit of kwaliteit. Daarom ziet de NMa af van een korting op de overheadkosten die wel in het eerdere tariefbesluit 2010 was opgenomen.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (29)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (29)
 • Deel
  • LinkedIn