Investeringsklimaat energienetten

Citaat NMa-Agenda 2010-2011:

“Monopolisten in de energiemarkten moeten efficiënt werken; dan kan energie betaalbaar blijven voor de consument. De NMa geeft daarom efficiencyprikkels en stelt maximumtarieven vast die netbeheerders in rekening mogen brengen bij hun afnemers. Daarbij is het voor een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening wel noodzakelijk dat er ruimte is om investeringen te doen. Er zal bijvoorbeeld geïnvesteerd moeten worden in grensoverschrijdende transmissiecapaciteit  Grensoverschrijdende transmissiecapaciteitCapaciteit (eenheid commodity per tijdsinterval) in het transmissienet ten behoeve van het landsgrensoverschrijdende transport  , decentrale opwekking van energie en slimme meters. Om investeringen te kunnen doen is het cruciaal dat de netbeheerders financieel gezond zijn. De NMa streeft in het toezicht op de netwerken naar een optimale balans tussen de belangen van afnemers en producenten.”

GTS moet 400 miljoen euro terugbetalen aan afnemers

De beheerder van het landelijke gastransportnet  GastransportnetNiet tot een gasproductienet behorende, met elkaar verbonden leidingen of hulpmiddelen bestemd of gebruikt voor het transport van gas, met inbegrip van landsgrensoverschrijdende leidingen, hulpmiddelen en installaties waarmee noodzakelijkerwijs met dat transport verbonden diensten worden verricht, met uitzondering van de leidingen, hulpmiddelen en installaties van een afnemer die gelegen zijn binnen een terrein dat eigendom is van deze afnemer en die uitsluitend dienen voor het transport van gas voor eigen verbruik door die afnemer of voor verbruik door anderen die op dat terrein zijn gevestigd.  , Gas Transport Services B.V. (GTS) moet EUR 400 miljoen te veel ontvangen inkomsten terugbetalen aan zijn netgebruikers via een korting op de toekomstige gastransporttarieven. Het verschil tussen de tarieven die in 2006 tot en met 2011 hadden moeten gelden en de tarieven die in deze jaren daadwerkelijk hebben gegolden, leidt tot deze aanpassing in toekomstige tarieven. Naar aanleiding van twee uitspraken van het CBb heeft de NMa voor die jaren een herzien reguleringskader   Reguleringskader De "spelregels" die gelden bij regulering. Het kader wordt in belangrijke mate bepaald door de wet- en regelgeving waarin de bevoegdheid tot reguleren aan de NMa is opgedragen.  vastgesteld. Aan de ene kant heeft GTS binnen dat kader voldoende ruimte om investeringen te doen in de infrastructuur om gasrotonde  GasrotondeAlgemene en door meerdere landen uitgesproken ambitie om als doorvoerland van gas een spilfunctie te bekleden in regionale gasstromen, waar positieve economische verwachtingen bijhoren over bijvoorbeeld leveringszekerheid en werkgelegenheid.  van Europa te worden. Aan de andere kant betalen klanten, zoals grootverbruikers, handelaren en energiebedrijven en indirect ook consumenten, niet te veel.

Tarieven voor transport- en systeemdiensten TenneT voor 2012 blijven stabiel

De tarieven voor de transportdiensten  TransportdienstenHet transporteren van elektriciteit van producenten naar verbruikers door gebruik te maken van het net. Hieronder wordt mede verstaan het oplossen van transportbeperkingen, het compenseren van netverliezen en het instandhouden van de spannings- en blindvermogenshuishouding.  van landelijk elektriciteitsnetbeheerder  ElektriciteitsnetbeheerderEen vennootschap die op grond van artikel 10, 13 of 14 van de Wet is aangewezen voor het beheer van een of meer netten.   TenneT blijven voor 2012 stabiel, zo blijkt uit de tarievenbesluiten van de NMa. Vooral door de verwachte groei van het transportvolume stijgen de inkomsten voor de transportdiensten van TenneT met ongeveer 8 procent. In de transporttarieven wordt een vergoeding gegeven voor drie aanmerkelijke investeringen. Ook is hierin een inflatiecorrectie van 2,6 procent opgenomen. De inkomsten voor de systeemdiensten  SysteemdienstenDe diensten die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uitvoert om het transport van elektriciteit over alle netten op een veilige en doelmatige wijze te waarborgen, om grootschalige storingen van het transport van elektriciteit op te lossen, en om de energiebalans op alle netten te handhaven of te herstellen.  van TenneT stijgen met 2,1 procent.

 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (8)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (8)
 • Deel
  • LinkedIn