ZBO NMa

Aan het ZBO worden door het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie middelen toegekend voor personele kosten. Deze worden toegewezen door middel van een budgetbrief.

Waarderingsgrondslagen
Alle bedragen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Totaal overzicht 2011

Realisatie ten opzichte van het budget

bedragen x € 1

Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Budgetbrief 988.000 988.000 0
Realisatie 970.000 970.000 0
Onderuitputting 18.000 18.000 0
In procenten 1,82% 1,82% 0,00%

Er was geen sprake van een overschrijding van de toegekende budgetten. De realisatie vloeit voort uit de arbeidsrechtelijke afspraken die door het Ministerie van EL&I zijn gemaakt met de (voormalige)leden van de Raad van Bestuur.

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)

Op grond van de WOPT (Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens) die op 1 maart 2006 in werking is getreden, worden inkomens bij de overheid en andere uit publieke middelen gefinancierde sectoren die hoger zijn dan het belastbaar loon van ministers openbaar gemaakt.
In 2011 was de heer Kalbfleisch tot 1 juli 2011 bezoldigd op basis van een niet ambtelijke aanstelling als voorzitter van de Raad van Bestuur. De totale bezoldiging volgens de definities van de WOPT bedroeg in 2011 € 482.721,41 Dit is inclusief een reeds bij zijn aanstelling in 2003 door de toenmalige Minister afgesproken eindafrekening.

Vanaf 1 juli 2011 is de heer Fonteijn voorzitter van de Raad van Bestuur. Aangezien hij tevens nog voorzitter van de OPTA blijft, loopt de verwerking van zijn salaris door via de OPTA. De NMa heeft de OPTA hiervoor naar rato vergoed. Deze vergoeding is op de ZBO geboekt.

Labels:

Er zijn geen labels bij dit artikel.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
  •  
  • Print
    • Dit artikel
    • Dit hoofdstuk (8)