Uitgaven

Tabel 3 Uitgaven

bedragen x € 1
Omschrijving Toegekend budget 2011 Realisatie 2011 Realisatie 2010
Personeel 30.676.000 31.715.459 31.986.178
Materieel 16.857.173 16.890.280 17.145.013
Totaal 47.533.173 48.605.739 49.131.191

 

Het budget (exclusief een schadevergoeding die NMa heeft betaald over een zaak uit 2003) is teruggebracht van € 46.069.000,- in 2010 naar € 44.533.173 in 2011. Een verlaging van € 1.535.827,-. Met een bedrag aan openstaande verplichtingen per 1 januari 2011 van € 6.680.184,- waarop ook betalingen plaatsvinden, leidt een dergelijke verlaging net als in voorgaande jaren per definitie tot een knelpunt.

Tabel 4 Specificatie uitgaven

bedragen x € 1
Grootboekrekening en omschrijving Toegekend budget 2011 Realisatie 2011 Realisatie 2010
PERSONEEL      
400000 Loonkosten   27.538.536 27.400.724
400001 Overwerk   27.737 37.167
400002 Eenmalige extra's / Aardigheidjes personeel   544.558 403.768
400019 Welzijn   17.338 1.540
410000 Stage- en commissievergoedingen   82.490 49.036
410020 Interim-management   211.406 274.042
410021 Organisatie- en formatie adviezen   0 103.225
410033 Uitzendkrachten   1.876.898 2.620.085
410039 Dienstverlening tussen overheidsorganisaties   53.333 69.837
415002 Opleiding   890.056 837.491
415003 Werving en selectie   15.673 40.490
415004 Overige personeelskosten   22.991 40.285
415006 Overige personeelskosten corporate   600 800
416012 Ontslagregelingen   433.842 107.689
Totaal personeel 30.676.000 31.715.459 31.986.178
Totaal materieel 16.857.173 16.890.280 17.145.013
Totaal generaal 47.533.173 48.605.739 49.131.191

 

Met betrekking tot de personele uitgaven valt op te merken dat de inhuuruitgaven voor het tweede jaar fors zijn gedaald en dat de NMa de overheidsnorm van 10% op dit gebied heeft gehaald. De totale personele uitgaven zijn licht gedaald met 0,8%.

De materiële uitgaven zijn met 1,5% gedaald vooral door lagere huurkosten als gevolg van een huurvrije periode voor de Muzentoren in 2011. Daarnaast zijn de structurele huurkosten, door het huren van minder verdiepingen, ook verminderd. In het materiële deel van de Dienstverlening tussen overheidsorganisaties is sprake van een toename. Van deze post wordt vanwege de noodzaak tot beperken van inhuur meer gebruik gemaakt. Daarnaast wordt in het boekingsproces beter gemonitord of er sprake is van een dienst door een andere overheidsorganisatie of van een externe.

Labels:

Er zijn geen labels bij dit artikel.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
  •  
  • Print
    • Dit artikel
    • Dit hoofdstuk (8)