Financieel

De NMa ontvangt van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) middelen voor personele en materiële kosten. Deze worden toegewezen door middel van een budgetbrief (tabel). De Vervoerkamer wordt via de EL&I begroting gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). De NMa (en EL&I) stuurt in haar begrotingsuitputting op verplichtingen. Kasuitgaven zijn hier een logisch gevolg van.

Het belangrijkste gegeven is dat de NMa geen overschrijding kende op verplichtingenniveau; hier is sprake van een uitputting van 98,6%. Met betrekking tot de uitgaven heeft de NMa een overschrijding van € 1,1 miljoen, dat is 2,26 % van het uitgavenbudget; een daling ten opzichte van 2010 toen sprake was van een overschrijding van 6,65 %. Evenals in voorgaande jaren is hier al in een vroeg stadium met EL&I over gecommuniceerd.

In 2011 is EUR 29 miljoen aan ontvangsten verantwoord. Het grootste deel van deze ontvangsten vloeit voort uit opgelegde boetes in 2011 en eerdere jaren. In 2011 zijn boetes en rentes ontvangen met een totale hoogte van EUR 23,3 miljoen.

Waarderingsgrondslagen
Alle bedragen zijn opgenomen tegen nominale waarde. De vorderingen blijven tot het volledige bedrag opgenomen tot zij wegens vermoedelijke oninbaarheid buiten invordering worden gesteld.

Totaal overzicht 2011

Tabel 1 Realisatie ten opzichte van budgetbrief EL&I

Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Budgetbrief 47.472.173 47.533.173 25.550.000
Realisatie 46.799.635 48.605.739 29.049.701
Onderuitputting + / Overschrijding - 672.538

-1.072.566

-3.499.701

In procenten 1,42% -2,26% -13,70%

Hier vindt u het financiële verslag in pdf formaat.

Labels:

Er zijn geen labels bij dit artikel.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
  •  
  • Print
    • Dit artikel
    • Dit hoofdstuk (8)